در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار حسابداری رافع را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار حسابداری رافع را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری رافع را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری رافع را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری رافع را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۱%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۴۵%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۵%
کاربران منتخب