مهران سلطانی نژاد

مهران سلطانی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی

۱۵۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | جیرفت
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
Master Of Civil Engineering ; Earthquake -
Member of board Spatial structures in Mazandaran province, Iran-
Chairman of the Board of " structural tall Darys . Co-
Telegram : @mehrs72m
Linkedin, Twitter , Line
Mobile : +989113903628 , +989211487009
Email : mehr.s72m@yahoo(gmail).com