هادی بیت سیاح

هادی بیت سیاح

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات