سامان فتحی

سامان فتحی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
تحصیلات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات