موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان

Daneshpajoohan Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 12 درصد از تهران، 9 درصد از خوزستان، 6 درصد از فارس، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از خراسان رضوی، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق مدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹ %