عباس ربیع

عباس ربیع

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | شهر بابک
شاگرد
تنظیم موتور و برق خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
شاگرد
تنظیم موتور و برق خودرو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات