در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا برق خودرو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برق خودرو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برق خودرو را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برق خودرو را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برق خودرو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب