امین معطوفی

امین معطوفی

مدرس بیمه مرکزی وکارشناس شرکت سهامی بیمه ایران

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
مدرس وکارشناس
شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد مدیریت
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
مدرس وکارشناس
شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات