حمید رضایی خمسلویی

حمید رضایی خمسلویی

کارشناسی ریاضی آمار

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | خمینی شهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ریاضی آمار
توضیحات