جواد انجیلی

جواد انجیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات