قاسم امیری

قاسم امیری

کارشناسی جغرافیا

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
۱۳۹۲ اکنون
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات