یزدان شعبان صالحی منفرد

یزدان شعبان صالحی منفرد

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات