روح الله رشیدی

روح الله رشیدی

کاردانی طراحی

۴ارتباط ۱مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
حسابدار شرکت
مهیا پرداز
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
۱۳۸۸ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار شرکت
مهیا پرداز
مهارت ها
| ۳نفر
روح الله ظاهریرویا بابازاده
توضیحات