روح الله ظاهری

روح الله ظاهری

کارشناس حرفه ای حقوق اداری

۹۲۰ارتباط ۱۳مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناس اداری
لبنیات پاک
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس اداری
لبنیات پاک
۱۳۸۱ - ۱۳۸۷
کارمند اداری
گاز پارس جنوبی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات