صادق ادهمی

صادق ادهمی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
توضیحات