دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Isfahan University of Technology

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 15 درصد از تهران، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از فارس، 4 درصد از همدان، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۴۲%
۴۲%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۳%
۷۳ %
کاربران منتخب