محسن لطف نیا

محسن لطف نیا

کاردانی گرافیک کامپیوتری

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
آشپز رستوران
رستوران خانه کنتاکی
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کاردانی گرافیک کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
آشپز رستوران
رستوران خانه کنتاکی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات