در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا آشپزی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آشپزی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند آشپزی را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند آشپزی را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آشپزی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
زن بیش از ۵۰ عضو ۶۳%
کاربران منتخب