هدایت بهرامی

هدایت بهرامی

فرهنگی شاغل درآموزش وپرورش شهرستان کوهدشت

۶ارتباط ۳مهارت
لرستان | کوهدشت
معاون آموزشی
دبیرستان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
معاون آموزشی
دبیرستان
۱۳۷۹ - ۱۳۹۴
معلم
اداره آموزش وپرورش
پروژه‌ها
فرهنگ گریزی یافرهنگ گزینی
درجه کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش از دانشگاه اصفهان
تحلیلی برفرهنگ وآداب ورسوم استان لرستان
پروژه‌ها
۱۳۹۰-۰۳
تجربه ای ازکارگروهی درکلاس
گاهنامه فره زان
۱۳۸۸-۰۱
نگرشی به پدیده فقروآثارآن
۱۳۸۸-۰۱
بررسی جامعه شناسی تبلیغات
۱۳۸۷-۰۱
هویت دموکراسی
۱۳۸۷-۰۱
نوروز؛یادگارکهن ایران باستان
گاهنامه آسو
۱۳۸۷-۰۱
نگاهی به مفهوم شهروندی
۱۳۸۶-۰۱
شناسنامه جامعه شناسی
۱۳۸۶-۰۱
تحلیلی برپدیده اعتیاد
مهارت ها
| ۶۷نفر
علی نامدارsam asemaniFarzaneh Bazziحسین جغراتیانمهسا ابوالفضلی
| ۶۱نفر
علی نامدارsam asemaniFarzaneh Bazziحسین جغراتیانمهسا ابوالفضلی
| ۶۱نفر
علی نامدارsam asemaniFarzaneh Bazziحسین جغراتیانمهسا ابوالفضلی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
power point
معلم در اداره آموزش وپرورش
word
معلم در اداره آموزش وپرورش
Access
معلم در اداره آموزش وپرورش
Excel
معلم در اداره آموزش وپرورش
Internet
معلم در اداره آموزش وپرورش
توضیحات
تدریس دررشته جامعه شناسی دبیرستان های شهرستان کوهدشت ...www.hedayatolom.blogfa.com
......hedayatx57@gmail.com