مرتضی رنجبر

مرتضی رنجبر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست-کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
سرپرست تصفیه خانه التیمور به ظرفیت 80000 مترمکعب
کیسون
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرپرست تصفیه خانه التیمور به ظرفیت 80000 مترمکعب
کیسون
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست تصفیه خانه فاضلاب
توسعه سرا
سرپرست تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به دبی 6000 مترمکعب در شبانه روز و بار آلودگی 30000 کیلوگرم در روز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات