راحله مینایی پور

راحله مینایی پور

کاردانی تربیت بدنی مدیریت ورزش

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
Preconstruction مدیر
گردش گران کوچک
کاردانی دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی تربیت بدنی مدیریت ورزش
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Preconstruction مدیر
گردش گران کوچک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات