داود حسنی

داود حسنی

کاردانی برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهر قدس
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کاردانی برق الکتروتکنیک
توضیحات