محمد عبا

محمد عبا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۹ارتباط ۰مهارت
سمنان | میامی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
توضیحات