رسول عالی پور

رسول عالی پور

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | خوی
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد خوی
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد خوی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات