دانشگاه پیام نور واحد خوی

دانشگاه پیام نور واحد خوی

Payame Noor University of Khoy

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
خوی
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد خوی در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد خوی در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، ، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۸۵%
۸۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد خوی در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %