پریسا شیخ نواز جاهد

پریسا شیخ نواز جاهد

دکترا کشاورزی زراعت

۱ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
دکترا دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۵ اکنون
دکترا کشاورزی زراعت
توضیحات