عبدالرسول Abdolrasoul شیروانیshirvani

عبدالرسول Abdolrasoul شیروانیshirvani

نمایندگی بیمه پاسارگاد insurance co

۰ارتباط ۵مهارت
فارس | شیراز
نماینده فروش بیمه
بیمه پاسارگاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۰ - ۱۳۸۶
کارشناسی روانشناسی عمومی
جهت تکمیل و ارسال مدارک پایان نامه صدور مدرک به تاخیر افتاد
مدارک و گواهی‌نامه ها
کنترل و انبار
کاشی حافظ
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
نماینده فروش بیمه
بیمه پاسارگاد
در حال فعالیت پاره وقت
۱۳۷۸ - ۱۳۹۲
تکنسین سرامیک
کارخانه کاشی و سرامیک حافظ
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
C.R.M
نماینده فروش بیمه در بیمه پاسارگاد
توضیحات