علی قنبری جلفائی

علی قنبری جلفائی

کارشناسی مهندسی مواد متالوژی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
توضیحات