دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

Islamic Azad University of Shahreza

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
شهرضا
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از فارس، و ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۶۸%
۶۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی مهندسی پلیمر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم سیاسی روابط بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳ %