ایمان سرومند

ایمان سرومند

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
تحصیلات
دانشگاه یاسوج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات