مرتضی نصیری

مرتضی نصیری

کارشناسی ارشد برق قدرت

۲ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | ناغان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات