امیر نامجوی راد

امیر نامجوی راد

کارشناسی ارشد IT شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
IT کارشناس
دانشکده فنی شهید دادبین کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
IT کارشناس
دانشکده فنی شهید دادبین کرمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات