محمدرضا هرمزی نژاد

محمدرضا هرمزی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | شاهین شهر
مهارت ها
توضیحات