در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت مالی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت مالی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت مالی را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مدیریت مالی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت مالی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب