سعید اسداله زاده

سعید اسداله زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات