علی عابدزاده

علی عابدزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | بستان آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات