رضا شریفی

رضا شریفی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
دستیار فروش و بازاریابی
شرکت سینا پخش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دستیار فروش و بازاریابی
شرکت سینا پخش
مهارت ها
توضیحات