آیلار جوانبخش

آیلار جوانبخش

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان اسپیکان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان اسپیکان
۱۳۹۸ اکنون
مربی یوگا
باشگاه بدن آرا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان کیش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره های تربیت مدرس موسسه زبان اسپیکان
دوره های تئوری آمادگی جسمانی
فدراسیون ورزش های همگانی
دوره های CAE
موسسه زبان کیش
توضیحات