دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

Islamic Azad University of Tehran Shomal

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، و ۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۵%
۸۵%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۳۷%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۲%
۷۲ %