علی رضا حزبه نژاد

علی رضا حزبه نژاد

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
مدیر پشتیبانی
جهانگردان اریایی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر پشتیبانی
جهانگردان اریایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیر بازرگانی خارجی
کارمن چوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر بازرگانی خارجی
سارانمین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مدبر امور اداری و مدیر بازرگانی
فارس کلید
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
مدیر بازرگانی خارجی
فارس دیزل
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
مدیر دفتر مدیر عامل
فارس تکاب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات