الهه حیدری

الهه حیدری

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۱۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | مبارکه
سرپرست بخش بیوشیمی
ازمایشگاه طبی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد شیمی آلی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست بخش بیوشیمی
ازمایشگاه طبی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
علاقمند به تحقیق درزمینه سنتز مواد دارویی