مهدی امانلو

مهدی امانلو

کارشناسی معماری راه و شهرسازی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناسی معماری راه و شهرسازی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات