نوید نایاب

نوید نایاب

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | چابهار
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
مهارت ها
زبان ها
اردو | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات