سجاد صابری

سجاد صابری

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | بم
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
توضیحات