امید سلطانی

امید سلطانی

کارشناسی ارشد شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
سرپرست انبار
نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست انبار
نفت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات