سعیده رضوی

سعیده رضوی

عکاس و کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری .

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری