فرشید بختیاری

فرشید بختیاری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۲ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات