دانشگاه آزاد اسلامی قشم

دانشگاه آزاد اسلامی قشم

Islamic Azad University of Gheshm

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
قشم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از هرمزگان، 11 درصد از تهران، 5 درصد از کرمان، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۵۰ نفر
۶۷%
۶۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۴%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۱%
۴۱ %