حسین سلامی

حسین سلامی

کامپیوتر

۱ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | قشم
کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
-
دیپلم علوم کامپیوتر سیستمهای اطلاعاتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تعمیر کار دستگاههای سرد کننده
توضیحات