رضا بخشی

رضا بخشی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
سمنان | شاهرود
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۲ اکنون
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات